::มหาวิทยาลัยโยนก::

           โครงการมหาวิทยาลัยโยนกจึงมิได้มุ่งหวังที่จะรองรับความต้องการทางการศึกษา ของภูมิภาคนี้เท่านั้น แต่ยังขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปทั่วประเทศ และระดับนานาชาติอีกด้วย ดร.นิรันดร์ จึงได้ประมวลความคิด แผนการ อุดมการณ์ที่ดี นำเสนอต่อผู้ใกล้ชิดทั้งชาวไทยและชาวสหรัฐอเมริกา และได้รับการขานรับจากผู้ใกล้ชิดและผู้สนับสนุนอย่างมากมายจนเป็นรูปเป็น ร่างขึ้นมาได้ โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเบย์เลอร์ (Baylor University) องค์การยูเสด (USAID) และประชาชนชาวอเมริกาที่ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิ The American – Thai Christian Foundation, The American – Thai Foundation for Educationและ The American – Education Development Foundation อีกทั้งได้รับการขานรับของนักวิชาการประชาชน คหบดีในประเทศที่มุ่งหวังว่าจะร่วมกันสนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยคุณภาพแห่ง นี้ ให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นมาให้ได้ ทั้งนี้โดยได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรยูเสด6.05 ล้านเหรียญสหรัฐ (151,250,000บาท) ได้รับการบริจาคที่ดินจาก ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ และคุณแม่โต้ย จิวะสันติการ 25 ไร่ และจากองทุนของ ดร.นิรันดร์ อีก 1,000,000 บาท ได้รับการบริจาคหนังสือจากมูลนิธิอาเซีย 30,000 เล่ม


          โครงการมหาวิทยาลัยโยนก จึงได้เริ่มต้นรวบรวมทีมงานระดับมันสมองที่มีคุณภาพ จัดตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยโยนก ภายใต้การนำของ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ นายกสภาผู้มีคุณภาพทางด้านปัญญาความคิด วิชาการ ประสบการณ์ และคุณธรรม ทำหน้าที่กลั่นกรองความคิดและชี้นำแนวทางในการปฏิบัติที่จะสามารถบรรลุผล สำเร็จได้ โครงการนี้ยังได้รับการขานรับจากสถาปนิกผู้ออกแบบ โดยบริษัทแปลนอาคิเตค จำกัด ได้รับสัญญาเป็นผู้ออกแบบโครงสร้างมหาวิทยาลัยโยนก รศ.เดชา บุญค้ำรศ.ต่อตระกูล ยมนาค ร่วมเป็นทีมงานด้วยความเชื่อที่ว่า นิเวศน์ที่ดีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ดีในอันที่จะสรรค์สร้างสิ่งแวดล้อม ทางการศึกษาที่ดีที่จะขัดเกลา หล่อหลอม ให้บุคคลคุณภาพทางด้านความคิดและการกระทำด้วยความเชื่อที่ว่า นิเวศน์ที่ดีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ดี และต่อการสร้างสรรค์ของบุคคลโครงการนี้ยังรวบรวมเอาหลักสูตรการศึกษาที่ดี เอาไว้อย่างมากมายอีกด้วย ในปี 2531 ทำการเปิดสอนคณะบริหารธุรกิจเป็นคณะแรก พิธีเปิดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนหลังแรก 
 
พันธกิจ
          มหาวิทยาลัยโยนกก่อตั้งได้เป็นผลสำเร็จ ด้วยความมุ่งมันของ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ ผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการมหาวิทยาลัยคุณภาพ การก่อตั้งมหาวิทยาลัยโยนก ได้รับผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานเข้ามาให้การช่วยเหลือ มาด้วยดีตลอด พันธกิจด้านบุคลากร คือ ได้พัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยควบคุมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสร้างความใกล้ชิด จัดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่เหมาะสม เน้นอาจารย์พิเศษ จัดให้มีระบบการสอนเสริม ระบบศิษย์ – อาจารย์เรียนรู้ร่วมกัน จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านโปรแกรมต่าง ๆโดยการจัดโครงการอบรมทางวิชาการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้บุคลากรเลือกงานตามความถนัดและศักยภาพ พัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสม กับการปกครอง บทบาทปรับปรุงการบริหารงาน ความสามารถของผู้บริหารระดับหัวหน้า , สนับสนุนให้มีการผลิตสื่อทุประเภทเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง, จัดสรรอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ อาจารย์พิเศษจากภายนอก , สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและรวมรวมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบกับเป้าหมายที่สูงสุด
          พันธกิจและมาตรการซึ่งจะเป็นแผนปฏิบัติ ใช้เป็นแนวทางและเป้าหมายในการดำเนินการการบริหาร ใช้ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลงานบริหาร

สถาบันมหาวิทยาลัยโยนก http://www.yonokfoundation.org/Yonokfoundation/prawati_mhawithyalay_yonk_files/stroke_14.pnghttp://www.yonokfoundation.org/Yonokfoundation/prawati_mhawithyalay_yonk_files/stroke_15.png

          มหาวิทยาลัยโยนกตะหนักถึงเรืองนี้ดี จึงได้มีการก่อตั้งสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมและสถาบันการวิจัยโยนก ขึ้นภายใน การเกิดขึ้นของสถาบันแห่งนี้ สืบเนื่องมาจากความคิดที่ว่าพันธกิจของมหาวิทยาลัยโยนก ในการที่จะเป็นผู้นำของสถาบันการศึกษาในระดับภูมิภาคได้อย่างเต็มที่นั้น งานการสอนและงานวิจัยควรที่จะเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการส่งเสริมควบคู่กัน ไป ด้วยเหตุนี้สถาบันวิจัยโยนกจึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการค้นคว้าด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยโยนกจะมั่งสร้างงานวิจัยในระดับชุมชนที่สะท้อนถึงปัญหา และข้อเท็จจริงของท้องถิ่นในทุก ๆ เรื่อง ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนระหว่างวิทยากร ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรม จัดสรรทุนการศึกษา, การประชุมปรึกษาหารือ, การสอน การอบรม, การสร้างค่ายเยี่ยมชุมชน, การชุมชนและเรียนรู้ 
 
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยโยนก
          เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของลำปาง และเป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่ได้ให้การศึกษาแก่เยาวชนอย่างใส่ใจ ทุ่มเท และมีคุณภาพ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยโยนกหลังจากที่จบการศึกษาแล้ว ก็ยังกลับมาให้การช่วยเหลือมหาวิทยาลัยโยนกเช่นเคย และทำให้การศึกษาได้กระจายตัวไปสู่เมืองหลวงต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มพูนผลผลิตให้แก่หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เศรษฐศาสตร์และสังคมอย่างเกิดผล เราเชื่อมั่นว่า “ปัญญาเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต และเชื่อมั่นว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะได้รับการพัฒนาได้อย่างเต็มที่หาก ได้รับโอกาส” บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จบไปแล้วหลายต่อหลายรุ่นเรายังมีการติดตามผลอยู่ตลอดเวลา

 ความสัมพันธ์     
          มหาวิทยาลัยโยนก ถือกำเนิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะฉะนั้นจึงเน้นในเรื่องของความเป็นนานาชาตินับจนปัจจุบันนี้ ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแน่นแฟ้น มีกิจกรรมหลากหลายอยู่ตลอดเวลาและเซ็นสัญญาร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยมีความสัมพันธ์กับ Baylor University, Stanford University, Texas Wesleyan University, Dallas Baptist University and Babson University in the USA ; Shantou University, Guangzhou University, และ Yunnan อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ เช่น เมืองหลวงโอกินาวาประเทศจีน มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ทุก ๆ ปี มหาวิทยาลัยโยนก จะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่าง ๆ มาสอนที่นี่ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและภาษานักศึกษาของมหาวิทยาลัยโยนกยังได้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อเดินทางไป ศึกษาวัฒนธรรมที่ประเทศออสเตรเลีย เบลเยียมแคนาดา จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เมียนม่า ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา ในแต่ละปีเราได้จัดแคมปัสต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา

 

 

 

Visit Us On fb

yt

มูลนิธิโยนก 444/4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-315515 โทรสาร. 054-315801 e-mail : contact@yonokfoundation.org