: : ก้าวสำคัญของอดีตและพระมหากรุณาธิคุณ : :

royal

royal2

 

พ.ศ. 2526

จดทะเบียนมูลนิธิอมเริกัน - ไทย ในสหรัฐอเมริกาเริ่มโครงการเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยในลำปาง ค.ศ.1986องค์การยูเสด
สหรัฐอเมริกามอบเงิน 850,000 เหรียญ เพื่อเริ่มสร้างมหาวิทยาลัยในลำปางและหลังจากนั้น ได้มอบเงินต่อเนื่องมาอีก 5 ครั้ง 
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 6,050,000 เหรียญ

พ.ศ. 2531

เปิดอาคารเรียนหลังแรก โดยรองนายรัฐมนตรีพิชัย รัตติกุล เป็นประธาน และพรั่งพร้อมด้วยฑุตานุฑูตและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเบย์เลอร์
แขกผู้มีเกียรติและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ได้รับโปรดเกล้าให้ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยโยนก 
นำอธิการบดีมหาวิทยาลัยเบย์เลอร์เข้าเฝ้าเพื่อถวายทุนพัฒนาโลกที่ 3 เป็นการถวายเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 60 ปี
พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเชิญให้สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เป็นพระศิษย์เก่ากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเบย์เลอร์ วิทยาลัยโยนกเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก 

พ.ศ. 2533

สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนบนแคมปัสใหม่ บนดอยพระบาท
เมื่อวันที่ 26 มกราคม เป็นต้นมา ถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยโยนก 

พ.ศ. 2535

สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนคณะนิเทศศาสตร์,
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 


พ.ศ. 2537

สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรกิจกรรมสถาบันภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น

พ.ศ. 2538

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นห้องสมุด
และอาคารเรียนบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. 2541

สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าให้มูลนิธิโยนกนำอธิการบดีมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเข้าเฝ้า 
เพื่อทูลเชิญเสด็จเยี่ยมมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและได้รับโปรดเกล้าให้ร่วมโต๊ะ เสวยพระกระยาหาร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
ณ พระตำหนักพิมานเมฆ

พ.ศ. 2542

สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้่าให้มูลนิธิโยนกนำอธิการบดีมหาวิทยาลัยเบย์เลอร์เข้าเฝ้า

พ.ศ. 2544

สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารมูลนิธิดร.เทียม โชควัฒนา 

พ.ศ. 2545

พิธีเปิดอาคารโจแบ๊คซ์เตอร์ สำนักงานมูลนิธิโยนกและศูนย์นักศึกษาคริสเตียน 

พ.ศ. 2547

พิธีเปิดอาคารห้องสมุดศุภชัย พานิชภักดิ์ และเอ็ดเวิร์ด ดาวน์กริช

 

Visit Us On fb

yt

มูลนิธิโยนก 444/4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-315515 โทรสาร. 054-315801 e-mail : contact@yonokfoundation.org