บอกเล่า
 มูลนิธิโยนกก่อตั้งขึ้นโดย ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยโยนกในปี 2531 และได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO) และปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการค้าและพัฒนาองค์กรสหประชาชาติอังค์ถัด (UNCTAD) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิพันธกิจหลักของมูลนิธิโยนก คือ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของมหาวิทยาลัยโยนก ตลอดจนการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา โรงเรียนและสถาบันทางด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะผู้สูงวัย สุขภาพ ตลอดจนกิจการสาธารณะอื่นๆ ทั้งในจังหวัดลำปาง และประเทศไทย โดยทำงานร่วมกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และยังทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ Baylor University, Babson College, Stanford University, Dallas Baptist University, Texas Wesleyan University, Mercer University, Charleston Southern University, University of the Cumberland, the Consortium for Global Education เป็นต้น
[อ่านต่อ]
โครงการครูภาษาอังกฤษเพื่อโรงเรียนไทย
   ภาษาเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ และการสื่อสารที่สำคัญของมนุษย์ ที่ทำให้เกิดการพัฒนาจวบจนปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง นอกจากภาษาประจำชาติที่มีความสำคัญ จำเป็นที่นักเรียน นักศึกษาต้องเรียนรู้ และใช้เป็นประโยชน์ให้ได้ในโลกที่ไร้พรมแดนของการเรียนรู้ การติดต่อสื่อสารและการประกอบอาชีพ เป็นที่ยอมรับว่าการเรียนภาษาต่างประเทศ ที่ได้ผลต้องใช้เจ้าของภาษามาช่วยให้นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนที่ถูกต้องชัดเจน แม่นยำ มีความมั่นใจจึงเกิดผล โรงเรียนไทยขาดบุคลากรภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษาที่จะมาช่วยพัฒนาให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษบรรลุผลได้ จึงเป็นที่มาของโครงการครูภาษาอังกฤษเพื่อโรงเรียนไทย (Teach Thailand Corps หรือ TTC)
   โครงการครูภาษาอังกฤษเพื่อโรงเรียนไทย เป็นโครงการร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิโยนกและมูลนิธิอเมริกัน-ไทย (American-Thai Foundation) สหรัฐอเมริกา ที่จะสนองความต้องการบุคลากรครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนไทย โดยการสรรหาและคัดเลือกบัณฑิตที่มีคุณภาพจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกามาสอนในโรงเรียนไทย
[อ่านต่อ]
Concert Tours
   Since 2004, American-Thai Foundation and Yonok Foundation have had the pleasure and honor of hosting and organizing several Thailand concert tours of outstanding student ensembles from Stanford University. In 2015, we hosted the outstanding Lagunita String Quartet, and we recently concluded the 2017 Thailand Tour with the Stanford Chamber Chorale and Stanford Taiko.
[click here to view videos from the tour]